بۇلار دىگەن ئۇچۇرغا يېقىن كېلىدىغان تۆۋەندىكى ئۇچۇرلار، كۆرۈپ بېقىڭ

يۇرۇڭقاش بازىرى

يۇرۇڭقاش بازىرى

يۇرۇڭقاش بازىرى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى دىكى خوتەن شەھىرى نىڭ شەرقىىگە، يۇرۇڭقاش دەرياسىنىڭ شەرقىي قىرغىقىغا جايلاشقان.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2016-يىلى 12-ئاينىڭ 15-كۈنى يوللانغان

يۇڭبازار كەنت

يۇڭبازار كەنت

يۇڭبازار كەنتى بولسا خوتەن شەھىرى يۇرۇڭقاش بازىرى غا تەۋە. ئاياغ ئىگىز ئېرىق كەنتى، داۋابازار كەنتى بىلەن قوشنا. سۈيى ئەلۋەك، تارىخى ئۇزۇن، بايلىقى مول، قاتنىشى قۇلاي.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »باشقا مەمۇرى رايونلار    بۇ يازما 2017-يىلى 02-ئاينىڭ 13-كۈنى يوللانغان

ئاياغ ئىگىزئېرىق كەنتى

ئاياغ ئىگىزئېرىق كەنتى

ئاياغ ئىگىزئېرىق كەنتى بولسا خوتەن شەھىرى يۇرۇڭقاش بازىرى غا تەۋە. ئىگەرچى كەنتى، يىڭىزارلىق كەنتى، نەكېرەچ كەنتى، قىرىق ئېرىق كەنتى، ئاياغ مىيقلا كەنتى بىلەن قوشنا. ھاۋاسى ياخشى، بايلىقى مول، قاتنىشى قۇلاي.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »باشقا مەمۇرى رايونلار    بۇ يازما 2017-يىلى 02-ئاينىڭ 08-كۈنى يوللانغان

يېڭىئاۋات كەنتى

يېڭىئاۋات كەنتى

يېڭىئاۋات كەنتى بولسا خوتەن شەھىرى يۇرۇڭقاش بازىرى غا تەۋە بۇلۇپ، ئىگەرچى كەنتى، داۋابازار كەنتى، قۇتچى كەنتى، ھالبويى كەنتى بىلەن قوشنا. سۈيى ئەلۋەك. ھاۋاسى ياخشى، قاتنىشى قۇلاي، بايلىقى مول. 

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »باشقا مەمۇرى رايونلار    بۇ يازما 2017-يىلى 02-ئاينىڭ 11-كۈنى يوللانغان

ناغرىچى كەنتى

ناغرىچى كەنتى

ناغرىچى كەنتى بولسا خوتەن شەھىرى يۇرۇڭقاش بازىرى غا تەۋە بۇلۇپ، ئىگەرچى كەنتى، داۋابازار كەنتى، قۇتچى كەنتى، ھالبويى كەنتى بىلەن قوشنا. سۈيى ئەلۋەك. ھاۋاسى ياخشى، قاتنىشى قۇلاي، بايلىقى مول. 

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »باشقا مەمۇرى رايونلار    بۇ يازما 2017-يىلى 02-ئاينىڭ 11-كۈنى يوللانغان

ئاياغ مىيقلا كەنتى

ئاياغ مىيقلا كەنتى

ئاياغ مىيقلا كەنتى بولسا خوتەن شەھىرى يۇرۇڭقاش  بازىرى غا تەۋە بۇلۇپ، يوڭبازا كەنتى، نەكرەچ كەنتى، ھالبويى كەنتى، داۋا بازا كەنتى  بىلەن قوشنا. سۈيى . ئەلۋەك. ھاۋاسى ياخشى، قاتنىشى قۇلاي، بايلىقى مول. 

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »باشقا مەمۇرى رايونلار    بۇ يازما 2017-يىلى 02-ئاينىڭ 09-كۈنى يوللانغان

لەڭگەر كەنتى

لەڭگەر كەنتى

لەڭگەر كەنتى بولسا خوتەن شەھىرى يۇرۇڭقاش بازىرى غا تەۋە بۇلۇپ، باش مىيقلا كەنتى، ئاقچىكە كەنتى، باش ئىگىز ئېرىق كەنتى، ئايقىيغىز ئېرىق  كەنتى بىلەن قوشنا. سۈيى ئەلۋەك. ھاۋاسى ياخشى، قاتنىشى قۇلاي، بايلىقى مول. 

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »باشقا مەمۇرى رايونلار    بۇ يازما 2017-يىلى 02-ئاينىڭ 11-كۈنى يوللانغان

ئاقچىگى كەنتى

ئاقچىگى كەنتى

ئاقچىگى كەنتى بولسا خوتەن شەھىرى يۇرۇڭقاش  بازىرى غا تەۋە بۇلۇپ، ئاياغ مىيقلا كەنتى، لەڭگە كەنتى، ھالبويى كەنتى، بىلەن قوشنا. سۈيى . ئەلۋەك. ھاۋاسى ياخشى، قاتنىشى قۇلاي، بايلىقى مول. 

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »باشقا مەمۇرى رايونلار    بۇ يازما 2017-يىلى 02-ئاينىڭ 09-كۈنى يوللانغان

قىرىق ئېرىق كەنتى

قىرىق ئېرىق كەنتى

قىرىق ئېرىق كەنتى بولسا خوتەن شەھىرى يۇرۇڭقاش بازىرى غا تەۋە بۇلۇپ، ئالتىلە كەنتى، باش مىيقلا كەنتى، لەڭگە كەنتى، قۇتچى كەنتى  بىلەن قوشنا. سۈيى ئەلۋەك. ھاۋاسى ياخشى، قاتنىشى قۇلاي، بايلىقى مول. 

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »باشقا مەمۇرى رايونلار    بۇ يازما 2017-يىلى 02-ئاينىڭ 10-كۈنى يوللانغان

داۋابازار كەنتى

داۋابازار كەنتى

داۋابازار كەنتى بولسا خوتەن شەھىرى  يۇرۇڭقاش بازىرى غا تەۋە بۇلۇپ، لەڭگە كەنتى، يوڭبازار كەنتى بىلەن قوشنا. سۈيى ئەلۋەك. ھاۋاسى ياخشى، قاتنىشى قۇلاي، بايلىقى مول. 

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »باشقا مەمۇرى رايونلار    بۇ يازما 2017-يىلى 02-ئاينىڭ 10-كۈنى يوللانغان