بۇلار دىگەن ئۇچۇرغا يېقىن كېلىدىغان تۆۋەندىكى ئۇچۇرلار، كۆرۈپ بېقىڭ

توپچا كەنتى

توپچا كەنتى

توپچا كەنتى بولسا خوتەن ۋىلايىتى خوتەن شەھىرىنىڭ ئاقچالغاي يېزىسىغا قارايدۇ، توغراق كەنتى، سۇكە دۆڭ كەنتى، ئاچچۈ كەنتى بىلەن قوشنا،  ھاۋارايى مۆدىتىل، بىر تەرىپى تاغقا، بىر تەرىپى دەرياغا يانداش، تارىخى ئۇزۇن، قاتنىشى قۇلاي.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »باشقا مەمۇرى رايونلار    بۇ يازما 2017-يىلى 01-ئاينىڭ 20-كۈنى يوللانغان

ئاراكەنت كەنتى

ئاراكەنت كەنتى

ئاراكەنت كەنتى بولسا خوتەن ۋىلايىتى خوتەن شەھىرى ئىلچى يېزىسىغا تەۋە. تۈۋەن ئارال مەھەللىسى،ئاراشەلىك كەنتى بىلەن قوشنا. سۈيى سۈزۈك، تۇپرىقى مۇنبەت، بايلىقى مول، قاتنىشى قۇلاي.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »باشقا مەمۇرى رايونلار    جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2017-يىلى 02-ئاينىڭ 04-كۈنى يوللانغان

تۆۋەن ئارال مەھەللىسى

تۆۋەن ئارال مەھەللىسى

تۆۋەن ئارال مەھەللىسى بولسا خوتەن شەھىرى ئىلچى يېزىسى غا تەۋە. شاللىق كەنتى، شورباغ كەنتى  بىلەن قوشنا. ھاۋاسى ياخشى، بايلىقى مول، قاتنىشى قۇلاي.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »باشقا مەمۇرى رايونلار    بۇ يازما 2017-يىلى 02-ئاينىڭ 08-كۈنى يوللانغان

يېڭىمەھەللە كەنتى

يېڭىمەھەللە كەنتى

يېڭىمەھەللە كەنتى شىنجاڭ ئاقسۇ ۋىلايىتى شايار ناھىيەسى نۇرباغ يېزىسى نىڭ باشقۇرۇش قارمىقىدىكى بىر تەبئىي مەمۇرىي كەنت بۇلۇپ، ئەتراپىدىكى يېڭىئاۋات كەنتى، تۈگمەنبېشى كەنتى، قوشدۆڭ كەنتى قاتارلىق كەنتلەر بىلەن قوشنا.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2017-يىلى 01-ئاينىڭ 27-كۈنى يوللانغان

چاقا كەنتى

چاقا كەنتى

چاقا كەنتى خوتەن ناھىيەسى نىڭ باغچى بازىرى غا جايلاشقان.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »باشقا مەمۇرى رايونلار    بۇ يازما 2016-يىلى 12-ئاينىڭ 24-كۈنى يوللانغان

غولئېرىق كەنتى

غولئېرىق كەنتى

غولئېرىق كەنتى ئاقسۇ ۋىلايىتى كۇچا ناھىيەسى نىڭ ئاقئۆستەڭ يېزىسى غا جايلاشقان بولۇپ، توپا ئېرىق كەنتى، قاراسار كەنتى، قاراڭغۇتوغراق كەنتى، گۈمبەز توغراق كەنتى قاتارلىق كەنتلەر بىلەن بىر يېزا تەۋەسىدە.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2017-يىلى 01-ئاينىڭ 31-كۈنى يوللانغان

بارىنئېرىق كەنتى

بارىنئېرىق كەنتى

بارىنئېرىق كەنتى قىزىلسۇ قىرغىز ئاپتونوم ئوبلاستى ئاقتۇ ناھىيەسى ئاقتۇ بازىرى غا جايلاشقان بولۇپ، چېقىر تېرەك كەنتى، ئىنچىكە ئېرىق كەنتى قاتارلىقلار بىلەن تۇتىشىدۇ.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »باشقا مەمۇرى رايونلار    بۇ يازما 2017-يىلى 02-ئاينىڭ 15-كۈنى يوللانغان

بېلىقچى كەنتى

بېلىقچى كەنتى

بېلىقچى كەنتى ئاقسۇ ۋىلايىتى باي ناھىيەسى كانچى يېزىسى غا جايلاشقان بولۇپ، گال كەنتى، كانچى كەنتى قاتارلىق كەنتلەر بىلەن تۇتىشىدۇ.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »باشقا مەمۇرى رايونلار    بۇ يازما 2017-يىلى 01-ئاينىڭ 25-كۈنى يوللانغان

دومسۇن كەنتى

دومسۇن كەنتى

دومسۇن كەنتى خوتەن ۋىلايىتى چىرا ناھىيەسى نىڭ نۇرى يېزىسى غا جايلاشقان بولۇپ، قۇمباغ كەنتى، قاشيەر كەنتى، يالغۇز باغ كەنتى قاتارلىق كەنتلەر بىلەن بىر يېزا تەۋەسىدە.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »باشقا مەمۇرى رايونلار    بۇ يازما 2017-يىلى 02-ئاينىڭ 11-كۈنى يوللانغان

نوكەت كەنتى

نوكەت كەنتى

نوكەت كەنتى قەشقەر ۋىلايىتى يەكەن ناھىيەسى نىڭ چارباغ يېزىسى غا جايلاشقان بولۇپ، يۇقارقى قۇتىچى كەنتى، چارىباغ كەنتى، دەستە ھويلا كەنتى قاتارلىق كەنتلەر بىلەن تۇتىشىدۇ.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »باشقا مەمۇرى رايونلار    بۇ يازما 2017-يىلى 02-ئاينىڭ 13-كۈنى يوللانغان